Scale Watch

Weights from Izhevsk

Photo: Evgueny Solodov

By Alexey Sukachev and Evgueny Solodov (at the scales)

Denis Lebedev 197.8 vs. Ignacio Esparza 199.5
(WBO I/C Cruiserweight title)
Alexander Bakhtin 117 vs. Nick Otieno 117.5
(WBC Bantamweight semi-eliminator)
Konstantin Piternov 175.5 vs. Samson Onyango 173.7
Azad Azizov 147 vs. Geoffrey Gaya 138.7
Ali Mammadov 151.5 vs. Safo Boboradzhabov 154
Igor Ivanov 138.5 vs. Sharof Altbaev 132.5
Gerey Gamedov 152 vs. Vusal Aliev 155.5
Venue: Izhevsk City Circus, Izhevsk, Russia
Promoter: Vladimir Hryunov

Photos: Evgueny Solodov

Click the photo to go to the next photo  world boxing association

  world boxing council  boxing news tips


  philly boxing history

  All contents copyright 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by Freitag Marketing Services, LLC.
  The information on this site cannot be reused without written permission.